Līgums par pakalpojumu sniegšanu
Līdzēji, Līguma priekšmets

Līdzēji

Jūs, (šeit un turpmāk tekstā KLIENTS), no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "First Cloud" (turpmāk – FIRSTHOST), vienotais reģistrācijas numurs: 40103748162, juridiskā adrese: Ādažu nov., Alderi, Mežmalas iela 11, LV-2164, valdes priekšsēdētajas Aleksandras Romanovas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti par līdzējiem, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

Līguma priekšmets

FIRSTHOST sniedz, un KLIENTS lieto šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un KLIENTS apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar KLIENTA izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem.

Informāciju par Pakalpojumiem, to lietošanas kārtību, tarifu plāniem, apmaksas kartību un serveru resursu izmantošanas noteikumiem un izmaiņām publisko internetā mājas lapā www.firsthost.lv, kā arī šī informācija ir pieejama KLIENTAM, zvanot uz FIRSTHOST informatīvajiem tālruņiem.

Līgums ir pieejams latviešu, angļu un krievu valodā. Strīdus gadījumā priekšroka dodama tekstam latviešu valodā.

Apmaksas noteikumi

Apmaksa par Pakalpojumiem saskaņa ar izvēlēto tarifu plānu un maksājumu grafiku.

Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņa ar izvelēto maksājumu kartību, pamatojoties uz FIRSTHOST izrakstītu rēķinu, 10 (desmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

Ja KLIENTS rēķinu nav saņēmis, tas neatbrīvo KLIENTU no rēķina savlaicīgas samaksas pienākuma. Informāciju par maksājumiem var saņemt, sazinonoties ar FIRSTHOST: https://firsthost.lv/lv/kontakti

Klients veic apmaksu, izvēloties vienu no apmaksas veidiem: https://firsthost.lv/lv/maksajuma-veidi

Ja KLIENTS neapmaksā pakalpojumus atbilstoši šī līguma nosacījumiem, FIRSTHOST ir tiesības veikt brīdinājuma procedūru, ierobežojot Pakalpojumu sniegšanu līdz pilnīgai Pakalpojuma pārtraukšanai.

Ja KLIENTS neapmaksā pakalpojumus atbilstoši šī līguma nosacījumiem, FIRSTHOST ir tiesīgs pilnvarot trešajās personas iekasēt no KLIENTA parādsaistības un citas blakus prasības pret KLIENTU kas izriet no šī līguma nosacījumiem. KLIENTS apņēmās apmaksāt visus izdevumus ko sastāda izdarītā samaksa trešajai personai par parādsaistību iekasēšanu no KLIENTA.

Par pakalpojumu apmaksas nokavējumu FIRSTHOST no KLIENTA var pieprasīt maksāt līgumsodu 0.5% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu.

Ja klientam tika piemērota atlaide par Pakalpojumu apmaksu uz noteikto periodu (piemēram, apmaksājot hostinga pakalpojumu uz gadu), un Klients vēlās izbeigt Līgumu pirms noteikta perioda izbeigšanas, atlaide par periodu netiek piemērota. Šajā gadījumā tiek veikts pārrēķins par izmantotām dienām, un tika atgriezta nauda par neizmatotām dienām,  piemērojot standarta tarifu.

Klienta pienākumi un tiesības

KLIENTS uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus;

KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus jebkādiem pusatļautiem vai nelegāliem mērķiem;

KLIENTS apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām, tikliem vai datnēm bez to īpašnieku atļaujas, pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti un ir brīvi pieejami;

KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).

KLIENTAM ir pienākums regulāri sekot izmaiņām, kas saistītas ar Līguma realizāciju un tiek publicētas FIRSTHOST mājas lapā.

KLIENTAM ir pienākums savlaicīgi maksāt par pakalpojumiem tādā veidā, apjomā un termiņos, kā noteikts šī līgumā un attiecīgajos rēķinos.

KLIENTAM ir pienākums izvietojot Klienta saturu, informāciju un failus FIRSTHOST tehniskajos resursos, ievērot Latvijas Republikas likumdošanu un Eiropas Savienības normatīvus aktus.

Ja FIRSTHOST saņem paziņojumus un citus pieprasījumus no kompetentajām iestādēm, ka vietnē ievietotā informācija pārkāpj trešo personu tiesības un ir nelikumīga, vai arī ka FIRSTHOST pakalpojumi tiek izmantoti, pārkāpjot likumu, pēdējam ir tiesības nekavējoties apturēt vietnes darbību. Vietnes un pakalpojumu atsākšana šādos gadījumos būs iespējama tikai pēc tam, kad FIRSTHOST saņems otro paziņojumu no kompetentās iestādes, kas atcels sankcijas no resursa. To iestāžu saraksts, kuras ir tiesīgas nosūtīt paziņojumus par pakalpojumu apturēšanu, tiek noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

KLIENTS apņemas ievērot pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā FIRSTHOST ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, kamēr Klients  pārkāpumus novērš.

KLIENTAM vienas kalendāras nedēļas laikā rakstveidā jāinformē FIRSTHOST, ja tiek mainīti Līgumā norādītie Klienta dati vai rekvizīti.

KLIENTAM ir pienākums pēc FIRSTHOST pieprasījuma nosūtīt personu apliecinoša dokumenta kopiju (fiziskām personām) un juridiskas personas reģistrāciju apliecības un nodokļu reģistrācijas (ja persona ir nodokļu maksātājs) kopijas (juridiskām personām). Ja Klients nepilda šo pienākumu, FIRSTHOST ir tiesības nekavējoties apturēt vai ierobežot Pakalpojumu sniegšanu Klientam, izmantojot jebkurus izvēlētus tehniskos līdzekļus un metodes, līdz tiek iesniegti nepieciešamie dokumenti. FIRSTHOST, ja rodas šaubas par Klienta sniegto datu ticamību, ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un / vai pieprasīt visas pakalpojuma sniegšanas laikā sniegtās informācijas apstiprināšanu. Pieprasījums tiek nosūtīts pa e-pastu uz Klienta kontaktadresi. Ja Klients 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad FIRSTHOST nosūta pieprasījumu, nesniedz papildu informāciju un (vai) papildu dokumentus, FIRSTHOST ir tiesības atcelt pakalpojumu, izdzēšot Klienta kontu.

KLIENTAM ir jātur parole slepenībā un viņš uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas notiek izmantojot to. Citi KLIENTA lietotāja vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šī līguma noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā KLIENTS. KLIENTAM nekavējoties jāpaziņo FIRSTHOST par jebkurām neatļautām darbībām ar KLIENTA lietotāja vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kas tam kļuvuši zināmi.

Ja KLIENTS pārkāpj pakalpojuma izmantošanas noteikumus, atkarībā no pārkāpuma smaguma, biežuma un atteikšanās ievērot šos noteikumus, FIRSTHOST patur tiesības bloķēt klienta kontu bez atjaunošanas iespējas (izdzēsts), un pakalpojuma maksa atgriezta netiek.

KLIENTS apliecina, ka sankcijām pret personu, vienībām un struktūrām nav pakļauts KLIENTS, KLIENTA patiesais labuma guvējs, KLIENTA pārstāvis, KLIENTA valdes locekļi.

Firsthost pienākumi un tiesības

FIRSTHOST apņemas nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas labākā kvalitātē. FIRSTHOST negarantē nepārtrauktu un bez traucējumiem Pakalpojumu sniegšanu. FIRSTHOST neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem (gan tiešiem, gan netiešiem), kas varētu rasties KLIENTAM pakalpojuma lietošanas rezultātā un/vai pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma dēļ. 

FIRSTHOST KLIENTAM sniedz konsultācijas un atbalstu tikai FIRSTHOST Pakalpojumu pieslēgšanā un lietošanā. FIRSTHOST pakalpojumi neietver jebkādā veida KLIENTA datu administrēšanu (mājas lapas izstrādi, instalēšanu, atjaunošanu, konfigurēšanu, administrēšanu, rezerves kopiju apstrādi, lietojumprogrammu izstrādi, instalēšanu, atjaunošanu vai konfigurēšanu KLIENTU mājas lapās vai lietojumprogrammās).

FIRSTHOST ir tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu uz laiku, kas nepieciešams aprīkojuma profilaktisko un plānoto darbu veikšanai, par to iepriekš paziņojot Klientam vismaz vienu dienu pirms šāda darba sākuma.

FIRSTHOST ir tiesības jebkurā laikā mainīt Klienta Pakalpojuma tarifu, kas paredz neierobežotus parametrus, tādus, kā diska vieta, trafiks, pastkastu skaits utt., uz citu hostinga tarifu, kas atbilst klienta izveidotajai servera slodzei, ja šāda slodze, saskaņā ar FIRSTHOST objektīviem aprēķiniem, ievērojami pārsniedz virtuāla hostinga tarifu pieļaujamās normas, kā arī ja esošā tarifa izmantošanu Klients veic, traucējot FIRSTHOST serveru normālai darbībai. Šajā gadījumā Klients nav tiesīgs vēlāk pieprasīt no FIRSTHOST jebkādu kompensāciju.

FIRSTHOST ir tiesības mainīt abonēšanas maksu, norēķinu kārtību, tarifus un noteikt papildu Pakalpojumu tarifus. Par izmaiņām FIRSTHOST informē KLIENTU 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja KLIENTS nepiekrīt FIRSTHOST vienpusēji veiktajām Līguma izmaiņām, KLIENTAM ir tiesības līdz Līguma grozījumu spēkā stāšanās dienai iesniegt rakstisku iesniegumu par Līguma izbeigšanu.

FIRSTHOST ir tiesības nosūtīt Klientam informācijas un citus ziņojumus, t.sk. par nepieciešamību pagarināt pakalpojumus, piestādītiem rēķiniem, kā arī informatīva rakstura reklāmas un korporatīvās izsūtnes, izmantojot sakaru kanālus, kas norādīti Klienta personīgajā kontā. Šī līguma noslēgšana un pakalpojumu pasūtīšana tiek atzīta par Klienta piekrišanu saņemt šādus ziņojumus. Klienta ir tiesības atteikties saņemt vēstules, izņemot vēstules, kas tieši saistītas ar līguma darbību, patstāvīgi veicot nepieciešamos iestatījumus Personīgajā kontā.

FIRSTHOST nodrošina rezerves kopiju glabāšanu 30 dienu laikā. Turklāt e-pasts un e-pasta faili, visu vietņu rezerves kopijas (backup), kā arī arhīvi un mediju faili, kas ir lielāki par 300 MB, netiek glabāti. Klientam nav tiesību pieprasīt no FIRSTHOST šo failu glabāšanu, kā arī iesniegt pretenzijas un / vai prasības, ja tie tiek izdzēsti.

Parējie noteikumi

Klienta konta slēgšana

FIRSTHOST ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt KLIENTA kontu gadījumā ja:

  • KLIENTS pārkāpj šī līguma noteikumus;
  • KLIENTS laikā nav apmaksājis Pakalpojumus, saskaņā ar šī līguma 3.sadaļu.

Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana

Līgums stājas spēka no klienta piekrīšanas tā nosacījumiem, veicot pakalpojuma pasūtījuma brīža un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Gadījumā, ja kāds no līdzējiem vēlas pārtraukt līguma darbību, tad tai ir rakstveida jāinformē otro līdzēju ne vēlāk kā 1 kalendāro mēnesi pirms līguma laušanas.

Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par KLIENTAM sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar to brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.

Neparedzēti apstākļi

Līdzēji tiek atbrīvoti no pilnas vai daļējas atbildības saskaņā ar šo līgumu, ja saistību izpilde pamatojas ar nepārvaramas varas situāciju (force majeure).

Nepārvaramas varas situācija raksturojas ar jebkuru likumdošanas aktu, līgumu vai kādu citu rakstveida direktīvu, kurai ir juridisks spēks un, kas atstāj iespaidu uz šā līguma izpildi. Kā nepārvaramas varas situācija raksturojas karš, jebkura kara darbība, nemieri, embargo, dažādas dabas stihijas izpausmes, kuras traucē šā līguma izpildi.

PIemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana

Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās Latvijas Republikas likumdošanas.

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no līguma, skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā.

Gadījumā ja vienošanās starp līdzējiem netiek panākta tad strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

 Citi noteikumi

Šis līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.

Klients apliecina, ka viņš ir novērtējis Pakalpojumu derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija par Pakalpojumu saturu, kvalitāti, norēķinu kārtību un Līguma izpildi un atbildību.

Šis Līgums ir saistošs FIRSTHOST, KLIENTAM un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.

Tiek pieņemts, ka par saziņas kanāliem tiek izmantoti sakaru kanāli, kas norādīti Klienta personīgajā kontā: e-pasts, tālrunis.

Parakstot šo Līgumu, KLIENTS ir informēts, ka FIRSTHOST veiks viņa personas datu apstrādi nolūkā noformēt šo līgumu un sniegt Pakalpojumus. Personas datu apstrādi FIRSTHOST veic saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 prasībām. Datu apstrādes noteikumi ir iekļauti “FIRSTHOST Konfidencialitātes politikā”, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Konfidencialitātes politika

Ziņas par pārzini un kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "First Cloud" (turpmāk – FIRSTHOST), vienotais reģistrācijas numurs: 40103748162, juridiskā adrese: Ādažu nov., Alderi, Mežmalas iela 11, LV-2164. FIRSTHOST kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir e-pasta adrese: [email protected]

Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājum­u par personas datu apstrādi.

Piemērošanas joma 

FIRSTHOST rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (FIRSTHOST interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

FIRSTHOST apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

·       klienta identificēšanai;

·       līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

·       pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai, preču piegādei (līguma saistību izpildei);

·       preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

·       klientu apkalpošanai;

·       iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

·       norēķinu administrēšanai;

·       mājas lapas darbības uzlabošanai.

Personas datu apstrādes pamats

FIRSTHOST apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

·       līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

·       normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

·       saskaņā ar klienta - datu subjekta piekrišanu;

·       likumīgās interesēs - lai realizētu no ar klientu pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas FIRSTHOST likumīgās intereses.

FIRSTHOST likumīgās intereses ir:

·       komercdarbības veikšana;

·       klienta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas;

·       līguma saistību izpildes nodrošinājums;

·       klientu pakalpojumu pasūtījumu saglabāšana;

·       FIRSTHOST mājaslapas darbības analīze;

·       FIRSTHOST klienta kontu administrēšana;

·       preču un pakalpojumu reklamēšana, t.sk. komerciālu paziņojumu formā;

·       ziņojumu nosūtīšana par pieteikuma un pakalpojumu līgumu izpildes gaitu;

·       pasūtījumu un maksājumu administrēšana;

·       sabiedrības informēšana par savu darbību.

Personas datu apstrāde un aizsardzība

Ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai FIRSTHOST var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā FIRSTHOST rīcībā esošos klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par FIRSTHOST datu apstrādes apstrādātājiem un FIRSTHOST ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

FIRSTHOST sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar FIRSTHOST prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei FIRSTHOST uzdevumā.

FIRSTHOST apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un FIRSTHOST saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

·       datu pseidonimizēšanu;

·       ugunsmūri;

·       ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

·       citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām

FIRSTHOST neizpauž trešajām personām klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

·       ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);k

·       ja klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

·       normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; normatīvajos aktos noteiktos gadījumos FIRSTHOST likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi FIRSTHOST likumīgās intereses.

Piekļuve personas datiem no trešām valstīm

FIRSTHOST personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esošās personas (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Personas datu glabāšanas un apstrādes ilgums

FIRSTHOST glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

·       tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums;

·       kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā FIRSTHOST vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

·       kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

·       kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuves datiem un citas klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt FIRSTHOST piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt FIRSTHOST veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz FIRSTHOST likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no FIRSTHOST pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

·       atsūtot pa pastu rakstveida formā ar notāra apstiprinātu parakstu;

·       elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, FIRSTHOST pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

FIRSTHOST atbildi Klientam nosūtā pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

FIRSTHOST nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot FIRSTHOST interneta mājas lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas).

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi: [email protected] un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar klientu

FIRSTHOST veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi FIRSTHOST veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komericāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par FIRSTHOST un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) FIRSTHOST veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot FIRSTHOST un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi: [email protected];

FIRSTHOST pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

Sīkdatņu apstrāde

FIRSTHOST mājas lapas izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu sadarbību ar apmeklētāju.

Apmeklētājs var bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogrammā.

Lietotāju datu aizsardzība, izmantojot GA, tiek pakļauta Google konfidencialitātes politikai, kuru var uzzināt šeit: http://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/.

Maksājumi

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma https://www.revolut.com/, tāpēc maksājumu izpildei nepieciešamos personas dati tiek nodoti platformas īpašniekam – licenzētai maksājumu iestādei Revolut Ltd.

Maksājumu kriptovalūtā apstrādi nodrošina maksājumu platforma https://coingate.com/, tāpēc maksājumu izpildei nepieciešamie personas dati tiek nodoti platformas īpašniekam – licenzētai maksājumu iestādei Decentralized, UAB

Nobeiguma noteikumi

FIRSTHOST interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kurām FIRSTHOST neuzņemas atbildību.
FIRSTHOST var grozīt un papildināt Privātuma politiku, padarot pieejamu tās aktuālo versiju FIRSTHOST mājaslapā.

Atgriešanas nosacījumi

1. Pakalpojumus var atgriezt tikai tad, ja tie tiek atcelti 30 dienu laikā no pasūtījuma datuma (atmaksas periods).

2. Klients var jebkurā laikā atteikties no pakalpojuma, taču atmaksa tiks veikta tikai tad, ja atcelšana tika pieprasīta atmaksas termiņā un par pakalpojumu, kas ir pieejams atgriešanai.

3. Atgriešanai pieejamie pakalpojumi: mājas lapas hostings. Ja ir piešķirts bezmaksas domēns vai licence, šo pakalpojumu izmaksas tiks atskaitītas no atmaksas summas.

4. Ja klients pārkāpis pakalpojuma lietošanas noteikumus (piemēram, viņš pakalpojumu izmantojis pikšķerēšanai, surogātpasta sūtīšanai vai citām pretlikumīgām darbībām), pakalpojums netiek atmaksāts.

5. Pakalpojumi, kas iegādāti, izmantojot Yandex Money un kriptovalūtas, nav atmaksājami.

6. Ja atmaksa nav iespējama, izmantojot maksājuma veidu, kā alternatīvu var tikt piedāvāta atmaksa uz klienta Firsthost bilanci.

Hostinga pakalpojuma izmantošanas noteikumi

Izmantojot hostinga pakalpojumu KLIENTAM ir aizliegts:

·      Izvietot vīrusus vai jebkādu citu ļaunprātīgu programmatūru;

·      Jebkuras darbības, lai uzlauztu vai bloķētu interneta tīkla mezglus;

·      Sūtīt mēstules (SPAM) ziņojumus vai surogātpastu;

·      Izveidot proxy serverus vai tādus tīkla savienojumus, lai veidotu parazītisku vai viltus trafiku;

·      Izvietot aicinājumus gāzt pastāvošo varu vai atbalstīt šādus aicinājumus;

·      Izvietot erotisku vai pornogrāfiju saturošus materiālus;

·      Izvietot preces vai pakalpojuma reklāma ar apzināti nepatiesu raksturu;

·      Izvietot rasistisku vai nacionālistisku informāciju, kas jebkādā veidā aizskar cilvēka nacionālo piederību;

·      Publicēt jebkurus materiālus, kas pārkāpj autortiesību likumu (tai skaitā atsauces un norādes uz šādiem avotiem vai datņu apmaiņas programmām);

·      Citas resursu vai informācijas izvietošana, kas pārkāpj Latvijas Republikas likumdošanu un vai Eiropas Savienības normatīvus aktus;

KLIENTS apņemas izmantot servera resursus atbilstoši izvēlētā tarifa tehniskiem parametriem.

 

Domēna reģistrācijas pakalpojuma izmantošanas noteikumi

KLIENTA pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem attiecīgajā zonā un ievērot tos:

Zona

Domēna reģistrācijas noteikumi

ac.id

https://pandi.id/regulasi/

adm.br

https://registro.br/dominio/contrato/

adv.br

https://registro.br/dominio/contrato/

ag

https://www.nic.ag/rules.htm

agency

https://donuts.domains/about/policies/

agr.br

https://registro.br/dominio/contrato/

arq.br

https://registro.br/dominio/contrato/

art.br

https://registro.br/dominio/contrato/

asia

http://www.afilias.info/policies

at

https://www.nic.at/en/service/legal-information/registration-guidelines/

be

https://www.dnsbelgium.be/en/domain-name/legal

biz

https://www.neustar.biz/services/domain-name-registry/biz-domain-names

blog.br

https://registro.br/dominio/contrato/

bz

https://nic.bz/policy-general.php

ca

http://cira.ca/policies

cat

https://domini.cat/en/rules-of-the-cat-domain/

cc

https://www.verisign.com/en_US/enUS/channel-resources/become-a-registrar/verisign-domain-registrar/index.xhtml?dmn=domain-registration

ch

https://www.nic.ch/reg/cm/wcm-page/terms/prices.jsp?lid=en

cl

https://www.nic.cl/normativa/index.html

click

https://uniregistry.link/registry-policies/?file=1449

club

https://nic.club/Terms/

cn

http://www.cnnic.cn/jczyfw/CNym/ 
http://www1.cnnic.cn/IS/CNym/

co

http://www.cointernet.com.co/politicas-procedimientos

co.id

https://pandi.id/regulasi/

co.in

https://www.registry.in/Policies

co.uk

http://www.nominet.uk/resources/policy/policies-rules/

com

N/A

com.au

https://www.auda.org.au/policies/

com.br

http://registro.br/dominio/contrato.html

com.co

https://www.cointernet.com.co/dominios/

com.de

https://www.denic.de/en/terms-an-conditions/

com.es

https://www.dominios.es/dominios/en/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa

com.mx

https://www.registry.mx/jsf/template/messages/404.jsf

com.pl

https://www.dns.pl/english/rules.html

com.ru

https://cctld.ru/en/docs/rules.php

company

https://donuts.domains/about/policies/

cx

http://cxda.org.cx/

cz

https://www.nic.cz/page/314/rules-and-policies/

de

https://www.denic.de/en/domains/de-domains/domain-guidelines/ 
https://www.denic.de/en/domains/de-domains/domain-terms-and-conditions/

dk

https://www.dk-hostmaster.dk/fileadmin/generelle_vilkaar/General_Conditions_07.pdf

email

https://donuts.domains/about/policies/

eng.br

https://registro.br/dominio/contrato/

eti.br

https://registro.br/dominio/contrato/

es

http://www.dominios.es/dominios/en/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa

eu

https://www.eurid.eu/en/document-repository

fi

https://www.traficom.fi/en/communications/fi-domains

fm

https://dot.fm/policy.cfm

fot.br

https://registro.br/dominio/contrato/

fr

https://www.afnic.fr/en/resources/reference/registry-policies/

fun

https://radix.website/policies

gr

https://grweb.ics.forth.gr/public/tomcatdocs/412-B-2015EN.pdf

group

https://donuts.domains/about/policies/

guru

https://donuts.domains/about/policies/

help

https://uniregistry.link/registry-policies/?file=1449

host

https://radix.website/policies

icu

https://shortdot.bond/terms-and-conditions-for-domain-registration/

id

https://pandi.id/regulasi/

in

https://www.registry.in/Policies

ind.br

https://registro.br/dominio/contrato/

ind.in

https://www.registry.in/Policies

inf.br

https://registro.br/dominio/contrato/

info

http://info.info/about/legal

it

http://www.nic.it/en/register-your-it/legal

la

https://www.la/terms

li

https://www.nic.ch/de/terms/

life

https://donuts.domains/about/policies/

link

https://uniregistry.link/registry-policies/?file=1449

live

https://donuts.domains/about/policies/

lt

https://www.domreg.lt/informacija/dokumentai/privacy-policy.pdf

ltd

https://donuts.domains/about/policies/

lu

https://www.dns.lu/en/support/general-information/domain-name-policy-lu-charter/

lv

https://www.nic.lv/en/policy

me

https://domain.me/policies/

med.br

https://registro.br/dominio/contrato/

mn

http://file.domain.mn/REGISTRATION_AGREEMENT.pdf

mobi

http://dotmobi.mobi/about/dispute-resolution
http://dotmobi.mobi/about/afilias-anti-abuse-policy

mx

https://www.registry.mx/jsf/template/messages/404.jsf

my.id

https://pandi.id/regulasi/

name

http://www.verisign.com/assets/name-acceptable-use-policy.pdf?inc=www.verisigninc.com

net

N/A

net.br

https://registro.br/dominio/contrato/

net.in

https://www.registry.in/Policies

net.pl

https://www.dns.pl/english/rules.html

network

https://donuts.domains/about/policies/

news

https://donuts.domains/about/policies/

nl

https://www.sidn.nl/a/nl-domain-name/registering-a-domain-name?language_id=2

nu

https://internetstiftelsen.se/en/how-to-register-a-domain-name/

online

https://radix.website/policies

or.id

https://pandi.id/regulasi/

org

https://pir.org/policies/

org.br

https://registro.br/dominio/contrato/

org.in

https://www.registry.in/Policies

org.ru

https://cctld.ru/en/docs/rules.php

org.uk

https://www.nominet.uk/uk-domains/policies/

pl

https://www.dns.pl/english/rules.html

pm

https://www.afnic.fr/en/terms-of-use-and-personal-data/

press

https://radix.website/policies

pro

https://registry.pro/about

pro.br

https://registro.br/dominio/contrato/

pt

https://www.dns.pt/en/domains-2/domain-rules/preamble/

pw

http://radix.website/policies/

re

https://www.afnic.fr/en/terms-of-use-and-personal-data/

rocks

https://donuts.domains/about/policies/

ru

http://cctld.ru/en/docs/rules.php

sc

http://www.nic.sc/en/policies.html

sch.id

https://pandi.id/regulasi/

se

https://internetstiftelsen.se/en/how-to-register-a-domain-name/terms-and-conditions-for-se-and-nu-domains/

services

https://donuts.domains/about/policies/

shop

https://www.gmoregistry.com/en/shoptld/

site

https://radix.website/policies

solutions

https://donuts.domains/about/policies/

space

http://radix.website/policies/

store

http://radix.website/policies/

tech

http://radix.website/policies/

tf

https://www.afnic.fr/en/terms-of-use-and-personal-data/

today

https://donuts.domains/about/policies/

top

http://www.nic.top/en/policy.asp

tv

https://www.verisign.com/en_US/enUS/channel-resources/become-a-registrar/verisign-domain-registrar/index.xhtml?dmn=domain-registration&loc=en_US

tv.br

https://registro.br/dominio/contrato/

uk

http://www.nominet.uk/resources/policy/policies-rules/

uno

http://radix.website/policies/

us

http://www.neustar.us/policies/

vc

https://registry.pro/about

web.id

https://pandi.id/regulasi/

website

https://radix.website/policies

wf

https://www.afnic.fr/en/terms-of-use-and-personal-data/

world

https://donuts.domains/about/policies/

xxx

https://icmregistry.com/about/policies/registry-registrant-agreement/

xyz

http://nic.xyz/xyzLaunchPolicies_v1.03.pdf

yt

https://www.afnic.fr/en/terms-of-use-and-personal-data/

Pakalpojumu darbības laika (Uptime) garantija

Hostinga, virtuālo un izdalīto serveru nomas pakalpojumiem ir pieejama pakalpojuma darbspējas (darbības laika, Uptime) garantija 99,9% apmērā no pieejamā apjoma mēnesī.

Gadījumā, ja FIRSTHOST vainas dēļ pakalpojums netika nodrošināts 99,9% apmērā (definē FIRSTHOST), KLIENTS var pieprasīt kompensāciju 5% apmērā no sava ikmēneša atbilstoša pakalpojuma maksas par mēnesi, kad tas ir konstatēts.

Kompensācija tiek ieskaitīta KLIENTA bilancē un var tikt izmantota tikai un vienīgi FIRSTHOST pakalpojumiem un nevar tikt izņemta naudas veidā.

Pakalpojuma darbspējas garantija netiek piemērota pakalpojuma pārtraukumiem:

-       ko izraisa periodiska plānotā apkope vai remonts;

-       ko izraisīja KLIENTS skriptēšanas, kodēšanas vai trešo pušu lietojumprogrammu instalēšanas dēļ;

-       kas neietekmē KLIENTA vietnes izskatu, bet tikai piekļuvi vietnei, piemēram, FTP un e-pasts;

-       ko izraisīja cēloņi, kas nevar tikt kontrolēti FIRSTHOST vai nav paredzami;

-       kas saistīti ar noteiktu programmēšanas vidi uzticamību.